Pinkaholic New York Shirt & Pulli - Sommer 2020

Pinkaholic Alva

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
24cm 32cm 20cm
M
30cm 38cm 24.5cm
L
34cm 43cm 30cm

 

Pinkaholic Cordelia

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
26cm 31cm 19cm
M
30cm 37cm 24cm
L
34cm 43cm 29cm

 


Pinkaholic Effie

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
25cm 32cm 19cm
M
30cm 38cm 24cm
L
33cm 43cm 28cm

 

Pinkaholic Ensley

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
28cm 38cm 20cm
M
30cm 40cm 24cm
L
34cm 43cm 30cm

 


Pinkaholic Karly

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
22cm 33cm 20cm
M
23cm 38cm 26cm
L
29cm 43cm 31cm

 

Pinkaholic Saylor

SIZE
Breast Girth
Body Length
Hind Leg Length
S
28cm 20cm 6cm
M
36cm 24cm 6.5cm
L
40cm 29cm 8cm

 


Pinkaholic Sherie

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
25cm 31cm 17.5cm
M
32cm 36cm 22.5cm
L
35cm 43cm 27cm

 

Pinkaholic Yara

SIZE
 Neck Girth
 Breast Girth
 Body length
S
28cm 38cm 20cm
M
30cm 40cm 24cm
L
34cm 43cm 30cm